תחומי הפעילות העיקריים של מדור מידע פליליתחומי הפעילות  העיקריים של מדור מידע פלילי


1. חוליית העברת מידע

 • העברת מידע לגורמי חוץ ולגורמים משטרתיים על פי החוק.
 • טיפול בהפקת "תעודת מרשם פלילי", לבקשת אזרחים, עבור נציגויות זרות בישראל, נציגויות ישראל בחו"ל ו/או הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי.
 • מתן המלצות לשר לבט"פ לצורך מתן הסמכות והרשאות לעובדי ציבור הפועלים מכוח חוקים שונים לשם חקירה, מעצר, עיכוב וחיפוש בהסתמך על המידע הפלילי.
 • בדיקת מועמדים לתפקידי פיקוח עם סמכויות אכיפה על פי חוקים שונים והעברת אישור/התנגדות להסמכתם, מטעמים של ביטחון הציבור ובהסתמך על המידע הפלילי.
 • יישום החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001, בתחום מתן אישורי העסקה כנדרש על פי חוק זה.
 • שום מתן המידע הפלילי לאדם במסגרת "זכות העיון" לאזרח עפ"י החוק ומעקב אחר אכיפת סע' 22 לחוק, בבקשת מידע מאדם שלא כדין.

2. חוליית גזרי דין 
 • קליטת דיווחי תוצאות משפט מהפרקליטויות השונות,  מצה"ל  ומגורמי אכיפה  נוספים המגישים כתבי אישום לבית משפט. דוגמא למוסדות: הועדה לתכנון ובניה, מכס, מע"מ, איכות הסביבה, הרשות לניירות ערך וכו'.
 • קליטת ערעורים המגיעים מהפרקליטויות השונות.
 • הנחיה מקצועית של  התובעים המשטרתיים ומורשים נוספים, בכל הקשור להזנת גזרי דין.
 • טיפול בפניות ממחלקת חנינות במשרד המשפטים במסגרת טיפולה בבקשות חנינה.  
 •  טיפול בבקשות המתקבלות מלשכת נשיא המדינה לצורך קיצור תקופת התיישנות ומחיקה של רישומים פליליים והקלות בעונש.
 • טיפול בפניות מעו"ד ואזרחים בעניין תיקון טעויות ברישום הפלילי.
 • טיפול בפניות אזרחים לתיקון פרטים אישיים במאגרי המשטרה, בהתאם לנתוני משרד הפנים.

3. חוליית מוגבלי כניסה 

 • הטיפול בהכללת מניעת כניסת פלשתינאים לישראל, על רקע של ביצוע עבירות בתחומי מדינת ישראל, בהתאם לקריטריונים.
 • מענה למפקדות תיאום וקישור של המנהל האזרחי בנושאי הסרות מניעה מטעמים הומניטאריות ופניות תושבים.
 • מענה  משפטי בנושא מוגבלי כניסה, לבתי משפט וליועמ"ש.

4. חוליית ביטול רישום  

 • טיפול בפניות אזרחים ועו"ד, בבקשות לביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים.
 • יישום חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש"ע-2010.

5. חוליית מתחזים 

 • טיפול בפניות בגין חשד להתחזות המגיעות מיחידות השטח או ממעבדות מז"פ השונות, בשת"פ עם יחידות החקירה ועד לקביעת זהות החשוד. 
 •  הטיפול בהנפקת מספרים פיקטיביים לחשודים מזוהים בספק ללא מסמכי זיהוי, עבור יחידות החקירה. 
 • ביצוע איחוד (הצבעה) בין מספרי זהות ישראלים, פלסטינאים ופיקטיביים במקרים בהם מאותרים  מספר מספרי זהות השייכים לאותו אדם, לאחר ביצוע בדיקות והשוואות תבחיני מז"פ לאימות הזהות.

6. חוליית ייעוץ וחקיקה

 • הטיפול המשפטי באישור בקשות להעברת מידע בכספת וירטואלית.
 • הכנת חוות דעת ומתן מענה לפניות גורמי פנים וחוץ, בסוגיות המשפטיות הקשורות לניהול המרשם הפלילי וליתר תחומיו המקצועיים של המדור.
 • התייחסות להצעות חוק, ליווי הליכי חקיקה והופעה בוועדות בין-משרדיות ובכנסת, בכל הקשור לנושאים שבתחום טיפול המדור.
 • טיפול בבקשות לקבלת מידע על ידי "חוקר מדעי".
   
 •  ליווי שוטף של חוליות המדור בהיבטים המשפטיים של תחומי פעילותם, לרבות עדכונים נדרשים לאור חידושי חקיקה ופסיקה ומענה משפטי לפונים.

7. מענה טלפוני לפניות הציבור:

אנשי המדור נותנים גם מענה טלפוני לאזרחים בנושאי מידע פלילי מגוונים, בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00.

 • למענה לפניות הציבור בנושאי ביטול רישום: בשעות המענה הטלפוני, בטלפון 02-5429757 ובפקס 02-5429144. 
 • למענה בנושאי זכות לעיון במרשם הפלילי, "תעודת מרשם פלילי" ואישורי העסקה על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, יש לפנות לתחנת המשטרה בה הוגשה הבקשה. 
 • במידה שלא ניתן היה להשיב בתחנה בנושאים אלה וכן בנושאי הסמכות בעלי סמכויות אכיפה,  ניתן לפנות בשעות המענה הטלפוני לטלפון: 02-5429798/9 ובפקס: 02-5429563. 
 • למענה בנושאים אחרים מתחום מדור מידע פלילי ניתן לפנות בשעות המענה הטלפוני, בטלפון: 02-5429861 ובפקס 02-5429144.