שכר פעילים

כללי

רקע - שכר שוטרי הקבע במשטרת ישראל צמוד לשכר משרתי הקבע בצה"ל ע"פ החלטת ממשלה ש/33 משנת 1979. לצה"ל הסכם הצמדה לשכר בשירות המדינה. הסכמים קיבוציים החלים על עובדי מדינה מיושמים בהתאמה בצה"ל, ולאחר מכן מיושמים במשטרת ישראל מכח ההצמדה לצה"ל. סיכומים יחודיים הנחתמים בצה"ל נבחנים ע"י וועדת המעקב (המורכבת מנציג המשרד לבט"פ, נציג הממונה על השכר, ונציג אגף התקציבים באוצר), ומיושמים בהתאמה במשטרת ישראל.המרכיבים העיקריים המשפיעים על שכר השוטר

 • נגדים - דרגת שכר על פיה נקבע שכר היסוד, פעילות, ותק פעילות, תמריץ, סוג מקצועי, ותק לרכיב הותק, גמול השתלמות, תוספת השירות. תוספות יחודיות - כגון תוספת "אקדמית טכנית "בשיעור 6% המשולמת לנגדים בדירוג מח"ר ועוד.
   
 • קצינים - דרגת שכר על פיה נקבע שכר היסוד, דירוג, פעילות, ותק פעילות, ותק לרכיב הותק, תוספת השירות (סוג מקצועי קיים עד דרגת שכר מפקח בלבד), תוספת הכשרת משטרה המשולמת מדרגת פקד. תוספות יחודיות כגון: תוספת פקד מתקדם, תוספת מפקד לוחם, ובדירוג משפטנים - "תוספת מיוחדת למשפטנים", תמריץ משפטנים ועוד.
                 
 • השוני בין שכר קצינים לשכר נגדים - מעבר לשוני הקיים בחלק מהרכיבים כמפורט לעיל, בשכר הקצינים לדירוג השפעה על השכר, בעוד שבשכר נגדים לדירוג אין השפעה.
  להלן ההסבר: שכר היסוד נקבע ע"פ דרגת השכר האזרחית המקבילה לדרגת השכר המשטרתית.
  קצינים - שכר היסוד באותה דרגת שכר בדירוגים השונים עשוי להיות שונה, ועל כן לדירוג השפעה על השכר.
  נגדים - שכר היסוד בדרגות השונות נקבע ע"פ הדירוג האחיד בלבד (גם אם ניתן לנגד דירוג שונה מדירוג אחיד), ולכן לדירוג אין השפעה על השכר.

  קידום בדרגות שכר    

 1. דרגת שכר - דרגה הניתנת אחת לתקופה במסגרת שהייה בדרגת כתף או במינוי. דרגות השכר מקבילות לדרגות שכר אזרחיות בשירות המדינה בדירוגים השונים. דרגת שכר נקראת גם דרגת שכר ביניים.

  נגדים - דרגות שכר הביניים קיימות מדרגת רס"ר ומעלה.
      
  קצינים - דרגות שכר הביניים קיימות מדרגת מפקח ומעלה. 

 2. דרגות שכר אזרחיות - דרגת שכר הקיימת בשירות המדינה על פיהן נקבע שכר היסוד בדירוגים השונים. הקבלת דרגות שכר האזרחיות לדרגות השכר במשטרה מתבצעת בהתאמה לצה"ל.

 3. דרגת מינוי - הדרגה המופיעה בכתב המינוי לתפקיד שממלא הקצין וממנה נגזר שכר הקצין המשמש בתפקיד. 

 4. דרגת שכר תחילית - דרגת השכר הראשונה בדרגת הכתף כגון: סנ"צ 0, רס"ר 0 וכו'.

 5. רה דירוג - שינוי ההקבלה בין דרגות שכר אזרחיות לדרגות שכר משטרתיות. האמור נוצר בעקבות פתיחת דרגה אזרחית בהסכמי שכר במדינה, או בעקבות שינויים בדרגות השכר בצה"ל, הגוררים פתיחת דרגות שכר משטרתיות בהתאמה לצה"ל, ו/או שינוי ההקבלה בין דרגות השכר האזרחיות למשטרתיות.

 6. קידום בדרגת שכר בתוך דרגת כתף -

  1)  קידום בדרגת שכר לבעלי השכלה עד תואר ראשון (כולל) - הקידום מדרגת שכר לדרגת השכר הבאה אחריה בתוך דרגת הכתף, חל אחת לשנתיים. הקידום מתבצע אוטומטית ע"י חשבות / מחלקת שכר וגמלאות, הן בדרגות הנגדים והן בדרגות הקצונה.

  2) קידום בדרגת שכר לאקדמאים בעלי תעודה, או בעלי תואר שני / שלישי - אופן הקידום בדרגות שכר לאקדמאים בעלי תעודה, או תואר שני / שלישי, לרבות הקידום לדרגת שכר אישית מעבר לדרגת הכתף, מפורט בנוהל אמ"ש 12.01.01 - "קידום בדרגות שכר ובוותק לאקדמאים בעלי תואר שני, שלישי ולימודי תעודה".

  בעלי תואר שני ושלישי - הקידום בדרגת השכר יתבצע במחצית הפז"ם לדרגת השכר הבאה 
  (12 חודשים במקום 24 חודשים).

  בעלי לימודי תעודה - הקידום בדרגת השכר יתבצע לאחר השלמת 2/3 מהפז"ם לדרגת השכר הבאה (16 חודשים במקום 24 חודשים).

 7. הקידום לדרגת שכר עם הקידום בדרגה / מינוי - שוטר שקודם בדרגת מינוי או בדרגת כתף, יקודם לדרגת השכר התחילית בדרגת המינוי / כתף אליה קודם.
  למרות האמור לעיל, שוטר שקודם בדרגה או קיבל מינוי מקדם, יוכל להתקדם לדרגת שכר גבוהה מדרגת השכר התחילית בדרגה / מינוי אליהם קודם. האמור ייווצר כאשר דרגת השכר האזרחית בדרגת השכר בה שהה טרם קידומו, זהה לדרגת השכר האזרחית של דרגת השכר התחילית בדרגה אליה קודם, ובלבד ששהה בדרגה זו את פרק הזמן הנדרש.
  לדוגמא: שכר היסוד בדרגות רס"ל ורס"ר 0 זהה, כך ששוטר ששהה בדרגת רס"ל שנתיים, יקודם לדרגת השכר הבאה רס"ר 4 מיד עם קבלת דרגת כתף רס"ר.

ותק
   
קיימים מספר סוגי ותקים - ותק לרכיב הותק בשכר, ותק תואר שני (משמש לרכיב הותק בשכר), ותק להבראה, ותק לגמלה לשוטרים בהסדר פנסיה תקציבית, ותק לתשלום מענק יובל.
   

 1. ותק לרכיב הותק בשכר - מחושב אחת לשנה במשכורת חודש ינואר (הותק אינו מתעדכן מידי חודש!). במשכורת חודש ינואר מתווספת לרכיב הותק, שנת העבודה הקודמת שהסתיימה ב-31.12. במקרים בהם העובד הועסק משך חלק מהשנה (בגין גיוס במהלך שנה או יציאה לחל"ת), יתעדכן הותק באופן יחסי למשך השירות בשנה הקודמת. בנוסף, שוטר הממציא אישורים על תקופות עבודה קודמות המוכרות לותק, רכיב הותק יתעדכן בהתאם גם במהלך אותה שנה.

 2. רכיב הותק לותק בשכר כולל - ותק בשירות
 • ותק בצה"ל חובה (לגבר מקסימום 3 שנים ואשה מקסימום 2 שנים), שירות בצה"ל קבע, שב"כ, מוסד
 • ותק במוסד מוכר - תקופות העסקה במקומות עבודה מוכרים כמפורט בנוהל אמ"ש
 • ותק מקצועי - תקופות העסקה במקצוע / בתפקיד אקדמאי ישים / בתפקיד טכנאי הנדסאי בסקטור האזרחי, ממועד קבלת התואר האקדמי / תעודת טכנאי / הנדסאי, בהתאמה.
 • בעלי תואר שני ושלישי ובעלי תעודה כהגדרתה בנהלי אמ"ש, זכאים גם לתוספת ותק בשיעור מחצית תקופות העבודה ממועד קבלת התואר הגבוה (לימודי תעודה, תואר שני / שלישי)

  הותק לשכר מוגבל לתקרה של עד 40 שנה


  תוספת פעילות

  תוספות הפעילות במשטרת ישראל -
   טיסה, חבלן בכיר, חבלן מוסמך, רמה א'+, רמה א' (שקד), רמה ב' (שדה), סוהר א', עוזר חבלן, פעילות ג', שיטור חדש, שיטור, שיטור ב', סוהר, סוהר ב' / ג' ודריכות.
  תוספות הפעילות משולמות במשטרת ישראל ע"פ החלטות ועדת המעקב לשכר שוטרים וסוהרים, וכמפורט בהסכמי השכר השונים.
  במסגרת החתימה על ההסכם לפיו ישולם "שיטור חדש" במשטרת ישראל, סוכמה עם האוצר טבלת אמות מידה על פיה משולמות תוספות הפעילות.

  תוספת פעילות אינה תוספת המוכרת לגמלאות, ולכן אינה נכללת במשכורת הקובעת לגמלאות ולא תשולם בגמלה.


  תוספת ותק פעילות

  1. שוטר העובר מרמת פעילות גבוהה לרמת פעילות נמוכה, זכאי לותק פעילות ובלבד שעומד בכללי הזכאות.

  2. "ותק פעילות" משולם למי שצבר לפחות 48 חודשים במצטבר (לאו דווקא ברצף) בפעילות הגבוהה מהפעילות לה זכאי ע"פ מקצועו / תפקידו / יחידתו. כל שנת צבירה מזכה ב-10% באותה רמת פעילות ולא יותר מ-90%. הכללים לצבירת ותק פעילות שונו לגבי מגויסים מ-1.9.11, וכן בעקבות החתימה על ההסכם המאפשר תשלום שיטור חדש. כללי הזכאות החדשים יפורסמו ע"י אמ"ש. 

  3. תוספת ותק פעילות הינה תוספת פנסיונית והיא משולמת לזכאים, הן במשכורת השוטפת והן במשכורת הקובעת לגמלאות ובגמלה.


  גמולי השתלמות

  גמול השתלמות א' -
  תוספת חודשית סכומית. התוספת משולמת בדירוגים אקדמאים וטכנאים (למעט דירוג מחקר ישן ודירוג רופאים) בכל הדרגות. בדירוג האחיד בתחולה מ-1.9.11 מדרגת רס"ל עד רנ"ג ומדרגת מפקח ומעלה. התוספת משולמת ע"פ אישור אמ"ש, ובכפוף לעמידה בקריטריונים. סכום גמול השתלמות נוסף לבסיס השכר, ועליו מחושבות התוספות האחוזיות. כתוצאה מאופן חישוב זה, הגידול בשכר בעקבות קבלת גמול השתלמות גבוה באופן משמעותי מהסכום המוצג בתלוש. התוספת הינה פנסיונית.

  גמול השתלמות ב' - תוספת חודשית סכומית, המשולמת לקצינים בכל הדרגות ולנגדים בדירוג מח"ר. בהתאם לאישור הגורמים המוסמכים באמ"ש, בכפוף לעמידה בקריטריונים. סכום גמול ההשתלמות נוסף לבסיס השכר עליו מחושבות התוספות האחוזיות. כתוצאה מאופן חישוב זה, הגידול בשכר בעקבות קבלת גמול השתלמות ב' גבוה באופן משמעותי מהסכום המוצג בתלוש. התוספת הינה פנסיונית.


  תמריץ
   
  תוספת חודשית אחוזית המשולמת לנגדים בשיעורים של: 8%, 15%, 20%, 25%. במקצועות המנהלה התוספת משולמת גם לקצינים עד דרגה / מינוי מפקח. התוספת הינה פנסיונית.

  גרירת תמריץ - במעבר ממקצוע בו משולם תמריץ גבוה למקצוע בו משולם תמריץ נמוך או לא משולם תמריץ כלל - ניתן לגרור את תוספת התמריץ, בכפוף לתנאים המפורסמים בנהלי אמ"ש.


  תוספת סוג מקצועי (שלב)

  תוספת חודשית אחוזית, המשולמת לנגדים וקצינים עד דרגת מפקח בגין מעבר הכשרה / מבחן ועמידה בתנאי פז"מ. התוספת משולמת ע"פ הנחיית גורמי אמ"ש. שיעור התוספת משתנה בפעילויות ובתמריצים השונים. התוספת הינה פנסיונית.


  תוספת השירות במשטרה

  תוספת חודשית אחוזית המשולמת לשוטר בהתאם לדירוגו, הפעילות וותק פעילות להם זכאי. התוספת הינה פנסיונית.


  דירוגי שכר

  להשכלת אנשי משטרה ולישימות ההשכלה השפעה על הזכאות לדירוג השכר.

  ניתן לסווג לדירוגים הבאים

  • מנהלי (אחיד) - לדירוג זה זכאים כלל אנשי המשטרה אלא אם הם מסווגים בדירוגים גבוהים יותר
  • ק' מקצועיים - "דירוג מוקפא"
  • ק' טכניים - לדירוג זה זכאים קצינים מדרגת רפ"ק ומעלה אם עונים לקריטריונים המפורטים בנוהלי אמ"ש כמו תפקיד והכשרה, ומדרגת פקד בתנאים מסוימים
  • טכנאים - בדירוג זה יסווגו קצינים בעלי תעודה מוכרת של טכנאי / הנדסאי שתוכר ע"י רשות ההסמכה במשרד העבודה ומועסקים בתפקיד ע"פ הכשרתם והסמכתם כטכנאי / הנדסאי
  • אקדמאים - מח"ר, דמ"מ, מח"ר מועדף, מהנדסים, משפטנים, רופאים, מחקר ישן ומחקר ופיתוח משטרתי. בדירוגים אלה מסווגים קצינים בעלי תואר אקדמי במוסד לימודים מוכר
  • מח"ר - בדירוג זה יסווגו קצינים בעלי תואר אקדמי כאמור ללא קשר למגמת הלימודים או לתפקיד / מקצוע במשטרה, ונגדים אשר סווגו בדירוג בעבר או נגדים שעונים לכללי דור המעבר
  • דמ"מ (דירוג משטרתי מיוחד) - דירוג שכר אקדמי לקצינים בעלי השכלה ישימה לתפקידם במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, כמפורט בנוהל אמ"ש.
  • מח"ר מועדף - הדירוג "הוקפא"
  • מהנדסים - לדירוג זה זכאים קצינים בעלי תואר בתחום ההנדסה הישים לתפקידם, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מחשבים - הישימה לתפקידים כמפורט בנוהל אמ"ש
  • משפטנים - לדירוג זה זכאים קצינים בעלי השכלה משפטית המועסקים בתפקידים כמפורט בנוהל אמ"ש
  • רופאים - לדירוג זה זכאים קצינים, רופאים, רופאי שיניים בעלי רישיון המשובצים בפועל במקצוע התואם השכלתם הרפואית
  • מחקר ופיתוח משטרתי - דירוג שכר אקדמי בתחולה מ-1.1.06 לקצינים מדרגת שכר פקד ומעלה בעלי השכלה בתחום מדעי הטבע או ההנדסה העוסקים במחקר ועומדים בכללי הזכאות ע"פ נוהל אמ"ש 12.01.22
  • מחקר – דירוג שכר אקדמי לקצינים בעלי השכלה בתחום מדעי הטבע או ההנדסה העוסקים במחקר ועומדים בכללי הזכאות. הדירוג נסגר לסיווג קצינים ב-1.1.06


  תוספת הכשרת קציני משטרה

  תוספת חודשית אחוזית, המשולמת לכלל הקצינים מדרגה / מינוי פקד. התוספת מחליפה את תוספת השלב והתמריץ. אחוז התוספת  משתנה ע"פ דירוג, דרגה ופעילות. התוספת הינה פנסיונית.


  הקפאה

  תוספת סכומית חודישת המשולמת עקב ירידה בשכר בעקבות קידום בדרגה. התוספת משולמת כדי ששכרו של השוטר לא ייפגע וימשיך לקבל את שכרו הקודם. אופן חישוב תוספת ההקפאה מפורט בנוהל חשבות. התוספת הינה פנסיונית ומשולמת אוטומטית.

  תשלומים חד-שנתיים
  1. קצובת הבראה ונופש - תשלום חד-שנתי המשולם במשכורת חודש יוני המשולמת ב-1 ליולי. סכום הקצובה נקבע ע"פ מכסת ימי ההבראה לפי שנות הותק המוכרות להבראה, כפול ערך יום הבראה המתעדכן מעת לעת וכפוף לחלקיות. קצובת ההבראה משולמת עבור שנה, מינואר עד דצמבר. מקבלי תוספת פעילות: רמה א', רמה א'+, חבלה או טיסה נהנים מ"זכאות מוגדלת".

  2. מענק יובל - המענק הינו בשיעור של 60% מ"סה"כ המשכורת" וחלים עליו ניכויי חובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

   למענק זכאים -
   - שוטרים המדורגים בדירוג האחיד להם ותק רשום בתלוש 24.75 שנה ומעלה.
   - שוטרים המדורגים בדירוגים: טכנאים, מח"ר, מח"ר, מועדף, מהנדסים, ק' טכניים וק' מקצועיים ולהם ותק מוכר למענק יובל של 25 שנה ומעלה בחודש ספטמבר של אותה שנה
   -שוטרים המדורגים בדירוגים: משפטנים ורופאים ולהם ותק מוכר למענק יובל של 30 שנה ומעלה בחודש ספטמבר של אותה שנה

   אופן הטיפול בזכאות -
   - בדירוג האחיד התשלום מתבצע ע"ס הותק המוכר לתוספת הותק, ולכן לא נדרשת בדיקת אמ"ש
   - בדירוגים האקדמיים תשלום מענק יובל מתבצע על סמך קביעת מדור נגדים וזכאויות שכר

   "ותק מוכר" למענק יובל בדירוגים האקדמאים ובדירוג טכנאים הינו מס' שנות הותק במשטרה, בצה"ל ובשירות המעסיקים החתומים על הסכם השכר בנושא מענק יובל.

    

  קרן השתלמות

  שוטרים חייבים להצטרף לקרן השתלמות עם גיוסם למשטרה. החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל, מאפשר לכל עובד בכל עת לבחור את קרן ההשתלמות אליה ברצונו להצטרף, זאת בכפוף להגבלות אם ישנן, בתקנון קרן ההשתלמות בה העובד מבקש להיות עמית. האמור מתייחס לתשלומי העובד והמעביד כאחד.

  שיעורי הניכוי
  - חיסכון מהעמית מתבצע באמצעות ניכוי חודשי בתלוש השכר. בשנתיים הראשונות ינוכו משכרו של השוטר 5 ₪ לחודש והמעסיק יפקיד 15 ₪. לאחר 24 חודשי שירות, הניכוי מהשוטר הינו בשיעור 2.5% ממשכורתו ללא החזר הוצאות, השתתפות המשטרה הינה בשיעור 7.5%. איש משטרה שיש לו תק' שירות קודמת במשטרה / בצבא / בשב"ס / בשירות הציבורי, תיחשב תק' זו במניין 24 חודשי שירות. כך שההפקדות לקרן השתלמות יהיו בשיעור 7.5% מעביד ו-2.5% עובד מסה"כ משכורת, עוד בטרם השלים 24 חודשי שירות במשטרה.

  תקופת החיסכון - תק' החיסכון בקרן הינה 6 שנים. בתום התק' רשאי העמית:
  • להמשיך ולהפקיד בקרן, במקרה זה כל הכספים יהיו ברי משיכה בכל עת
  • למשוך את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן כולם / מקצתם, במקביל ייפתח לזכותו חשבון חדש לתק' של 6 שנים נוספות

  החזר הוצאות

  1. קצובת נסיעה - תוספת סכומית חודשית בגין נסיעות, המשולמת לשוטרים אשר אין באיזור מגוריהם או מקום שירותם תחבורה ציבורית (אוטובוס) סדירה. התשלום הוא בהתאם לתעריפי תעבורה ציבורית. הזכאות מותנית באישור חשבות / מחלקת שכר וגמלאות. התוספת אינה פנסיונית.

  2. אש"ל גלובלי - תוספת סכומית חודשית המשולמת לפעילים בכל הדרגות. התוספת בנויה מהמכפלה של ערך יום אש"ל (הנקבע במדינה) במס' ימי האש"ל להם זכאי השוטר ע"פ דרגתו, בכפוף לחלקיות משרתו. התוספת אינה פנסיונית.

  3. שכר דירה - תוספת סכומית המשולמת עבור הוצאות שכר דירה לשנה, ע"פ החלטת הגורמים המוסמכים באמ"ש. סכום התוספת נתון לשינוי בהתאם לאיזור המגורים, מצב משפחתי, האם קיימת בבעלות השוטר דירה או לא ועו. התוספת אינה פנסיונית.

  4. גני ילדים - החזר חודשי עבור הוצאות חינוך וטיפול בילדים עד גיל 5, במעונות / גנים (טרום חובה) או אצל מטפלת. ההשתתפות הינה בגובה של 75% מהתשלום אותו הגיש השוטר ועד לתקרה. תשלום ההחזר מחייב הגשת בקשה ע"י השוטר לק' אמ"ש ביחידתו. התוספת אינה פנסיונית.