חזון וערכים

משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי ולשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם

ערכי משטרת ישראל - משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי ולשמירה על ביטחון הנפש והרכוש, ובה בעת לכיבוד זכויות היסוד של האדם. השירות במשטרת ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הלאומית והגשמתה ועל הזדהות עם ערכי מדינת ישראל ועם רוח מגילת העצמאות. ערכי משטרת ישראל מהווים מצפן מוסרי המכוון את התנהגות השוטר.


ערכי הייעוד

• הגנה על חיי האדם שלומו ורכושו: השוטר יגן על חיי האדם, שלומו ורכושו בנחישות, באומץ לב ובתבונה.

• כיבוד האדם וזכויותיו: שוטר יפעל לשמירה על זכויות האדם בממלכתיות, בשוויוניות, ללא משוא פנים ובסובלנות כלפי האחר והשונה.

• שמירה על החוק ואכיפתו: השוטר יפעל לאכיפת החוק במסגרת הסמכויות וההוראות, תוך ציות לחוק, כיבודו, שמירה על ריסון הכוח, הגינות ומידתיות.

ערכי הארגון

• דוגמה אישית: שוטר ינהג באופן הראוי לשמש מופת בחברה הישראלית ביחידתו, מתוך הכרה ביכולותיו ובאחריותו לאכיפת החוק.

• הזדהות ומחויבות לארגון: השוטר יפעל מתוך הזדהות עם ייעודה של משטרת ישראל, רוחה, ערכיה, מטרותיה ומורשתה, בעת מילוי תפקידו ובחייו האישיים. יפגין נאמנות כלפי עמיתיו וכלפי הארגון וישמור על כבודה ומעמדה של המשטרה בעיני הציבור.

• יושרה: שוטר יפעל תוך הלימה מלאה בין אמירת האמת, לבין הכוונה למימושה ובין העשייה להשגתה. את פעולותיו יאפיינו כנות והוגנות בהתאם לעקרונות הפעילות המשטרתית בעיני האזרחים, עמיתיו, פקודיו ומפקדיו.

• מצוינות: השוטר ינהג באורח חיים הכולל שאיפה ומאמץ לשיפור מתמיד ולהשגיות בולטת ביחס לאמות המידה הנהוגות.

• מקצועיות: השוטר יפעל ברמת ידע ומיומנות מתקדמים, תוך התפתחות מתמדת, גילוי יוזמה ואחריות לתוצאות מעשיו, לשם ביצוע מלא ומוצלח של משימותיו.

• נחישות וחתירה למגע: השוטר יהא הראשון לפעול אל מול המשימה בכל עת ובכל מקום באומץ לב ובדבקות, יהא נכון להסתכן, יגלה אחריות, ייטול יוזמה ויפעל בתבונה. שלטון החוק וקדושת החיים יהיו נר לרגליו.

• שירות: השוטר יסייע לאזרח לקיים את אורח חייו על-פי טעמו ובכפוף לרוח החוק.יעשה כמיטב יכולתו להגברת תחושת הביטחון האישי ולמימוש ציפיותיו לשביעות רצונו של האזרח.

חזון משטרת ישראל

• נפעל מתוך שליחות ומתוך מחויבות כדי להקנות ביטחון אישי וביטחון חברתי לאזרחי המדינה, לתושביה ולאורחיה, כדי להעניק להם שירות איכותי ושוויוני וכדי לשפר את איכות חייהם, בד בבד עם פעילותנו הנחושה לאכיפת החוק.

• נעשה לחיזוק אמון הציבור במשטרה, תוך שמירה על זכויות הפרט, על כבודו ועל חירותו, ונראה בקהילה ובמנהיגיה שותפים בדרכנו לחיזוק חוסנה של החברה בישראל.

• נחתור יחדיו לטיפוח העוצמות האנושיות הטמונות בשוטרינו ומפקדינו אשר מהווים את מקור כוחנו המוסרי.