ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים


בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשל"א-1981 (להלן: החוק) ותקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט- 2009 (להלן: התקנות), רשאי כל אדם לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומי תיקים סגורים, ובסמכות ראש האגף לחקירות ולמודיעין וראש מדור מידע פלילי, להורות על ביטול הרישומים הללו, בכפוף לעמידה בתנאים  ואמות המידה המפורטים בחוק, בתקנות ובנהלים. 

לפרטים נוספים לחץ כאן
 
הבהרות חשובות בנושא לחץ כאן